ترجمه کتاب مدلهای احتمالی(فصل 3 تا 11) به همراه ترجمه حل المسائل

ترجمه کتاب مدلهای احتمالی(فصل 3 تا 11) به همراه ترجمه حل المسائل

ترجمه کتاب مدلهای احتمالی(فصل 3  تا 11) به همراه ترجمه حل المسائل

ترجمه کتاب مدلهای احتمالی نوشته شلدون راس به همراه ترجمه حل المسائل برای کسانی که فرصت مطالعه کتاب اصلی را نداشته و در کمترین زمان بهترین نتیجه را از امتحان می خواهند. به جهت اینکه دو فصل اول کتاب مربوط به تئوری احتمال بوده که در دوره کارشناسی سپری شده اهمیت کتاب برای امتحان از فصل 3 به بعد بوده به همین منظور ترجمه 9 فصل را شامل می شود.حل المسائل کتاب به جهت چک کردن و اطمینان از درستی پاسخ ها بسیار بسیار کمک کننده می باشد.